Regulamin Usługi Katalog Firm

 1. Definicje

  Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

  1. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.
  2. Usługa Katalog Firm lub Usługa – świadczona drogą elektroniczną przez Wydawcę usługa polegająca na zamieszczeniu publikacji Wizytówki w Katalogu Firm, który jest dostępny w Serwisach.
  3. Wizytówka – zestaw informacji zawierający podstawowe dane podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, w szczególności Klienta.
  4. Katalog Firm – wydzielona część Serwisów przeznaczona do publikacji Wizytówek.
  5. Serwisy – serwisy internetowe prowadzone przez Wydawcę, za pomocą których świadczona jest Usługa. Aktualna lista Serwisów stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
  6. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która korzysta z Katalogu Firm.
  7. Konto – indywidualne konto Użytkownika utworzone w Serwisach. Do rejestracji konta w Serwisach zastosowanie ma regulamin Serwisu, w którym następuje rejestracja konta.
  8. Klient – będący przedsiębiorcą w rozumieniu Kodeksu cywilnego Użytkownik, który zawarł z Wydawcą Umowę o publikację Wizytówki w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Jeżeli nic innego nie wynika z niniejszego Regulaminu, postanowienia dotyczące Użytkownika dotyczą również Klienta.
  9. Administrator Serwisów lub Wydawca – działający łącznie:
   1. Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 45, 02-672 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002408 z kapitałem zakładowym w wysokości 42.000.000,00 PLN, NIP 522-01- 03-609, tel. (022) 201 44 00, e-mail biznes@polskapress.pl.
   2. PL24 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000955165, kapitał zakładowy 100.000 zł, NIP: 7011076223, REGON: 521315542, tel. (022) 201 44 00, e-mail biznes@polskapress.pl.
   3. Pro Media Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, 45-086 Opole ul. Powstańców Śląskich 9, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 30307, z kapitałem zakładowym w wysokości 3.000.000,00 PLN, NIP 754-033-52-45, tel. (077) 443 25 00, e-mail nto24@nto.pl.
  10. Umowa o publikację Wizytówki - umowa o publikację Wizytówki w Katalogu Firm zawierana pomiędzy Wydawcą, a Użytkownikiem, z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisów.
  11. Treści Użytkownika – wszystkie materiały tekstowe, graficzne, wideo lub inne przygotowywane zamieszczane przez Użytkownika (w tym Klienta) w ramach Katalogu Firm.
  12. Konsument – konsument w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub osoba w ten sposób traktowana zgodnie z przepisami prawa.
  13. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  14. Kodeks Cywilny – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.
  15. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
 2. Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Usługi Katalog Firm.
  2. Usługa wykonywana jest przez Wydawcę.
  3. Zamieszczanie Wizytówek w Katalogu Firm będzie odbywało się zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz mającymi zastosowanie przepisami prawa.
  4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
   1. minimalne wymagania sprzętowe umożliwiające korzystanie z Usługi,
   2. tryb zawierania przez Klienta Umowy o publikację Wizytówki,
   3. podstawowe funkcjonalności Usługi Katalog Firm,
   4. zasady zamieszczania w Katalogu Firm Treści Klienta,
   5. tryb postępowania reklamacyjnego,
   6. zasady polityki ochrony danych osobowych,
   7. zasady zmiany Regulaminu.
  5. Minimalne wymagania sprzętowe umożliwiające korzystanie z Usługi są następujące:
   1. komputer lub inne urządzenie z dostępem do Internetu,
   2. dostęp do poczty elektronicznej,
   3. zalecana przeglądarka internetowa – najnowsza wersja jednej z przeglądarek: Chrome, Edge, Firefox, Safari lub Opera.
  6. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego w Serwisach oraz pobrać go i sporządzić wydruk.
  7. Wydawca dokłada starań, aby Użytkownicy mieli możliwość korzystania ze wszystkich funkcjonalności Usługi w sposób nieprzerwany, zastrzega jednak możliwość czasowego zawieszania funkcjonowania niektórych lub wszystkich funkcjonalności Usługi w celu przeprowadzania jego konserwacji, aktualizacji lub napraw.
  8. Wydawca dokłada starań, aby wszystkie funkcjonalności Usługi działały poprawnie. Tym niemniej Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za skutki w nieprawidłowego działania funkcjonalności Serwisu. Niniejsze postanowienie nie ogranicza praw Konsumentów wynikających z mających zastosowanie przepisów prawa.
  9. Wydawca może organizować samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami konkursy, promocje i zabawy dla wszystkich lub niektórych Użytkowników. Warunki takich konkursów, promocji lub zabaw określane będą w odrębnych regulaminach dostępnych w ramach Serwisu.
  10. Wszelkie elementy graficzne, rozwiązania techniczne i inne elementy Katalogu Firm (z wyłączeniem Treści Klienta), w szczególności kod HTML i XHTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript i linki multimedialne, jak również programy udostępnione za pośrednictwem Serwisów podlegają ochronie prawnej pod kątem praw autorskich przysługujących Wydawcy lub innym podmiotom.
  11. Użytkownik nie ma prawa kopiować ani utrwalać elementów ani całości Katalogu Firm w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie, za wyjątkiem tych elementów, których kopiowanie lub utrwalanie zostało wyraźnie dopuszczone przez Wydawcę lub przez mające zastosowanie przepisy prawa.
  12. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że materiały publikowane w ramach Katalogu Firm nie muszą być pozbawione błędów. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki stosowania się przez Użytkowników do treści materiałów zamieszczonych w Katalogu Firm ani za ich rzetelność i kompletność. Niniejsze postanowienie nie ogranicza praw Konsumentów wynikających z mających zastosowanie przepisów prawa.
  13. Wydawca zastrzega możliwość wprowadzania nowych funkcjonalności do Usługi lub Katalogu Firm, modyfikacji funkcjonalności istniejących lub ich usuwania. Zmiany takie wymagają zmiany Regulaminu wyłącznie w takim zakresie, w jakim zmieniają prawa lub obowiązki Użytkowników lub Wydawcy.
  14. Informacje o dostępnych usługach podane w Serwisach, a dotyczące Usługi, w szczególności ich opisy, parametry, zdjęcia oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, nie stanowią natomiast oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.
  15. Wydawca nie zidentyfikował żadnych szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem z Usługi przez Użytkowników.
  16. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności wobec kogokolwiek za towary lub usługi oferowane przez Klientów, którzy zamieszczają Wizytówki w Katalogu Firm.
  17. Wizytówka może zostać opublikowana w Katalogu Firm w wyniku zawarcia przez Klienta z Wydawcą Umowy o publikację Wizytówki, a także może zostać opublikowana przez Wydawcę z inicjatywy Wydawcy.
  18. W sytuacji opisanej w ust.17 powyżej osoba fizyczna, której Wizytówka dotyczy, tj. osoba fizyczna, która prowadzi działalność opisaną w treści Wizytówki, jest zawiadamiana o tym fakcie przez Wydawcę. Niezależnie od treści zdania pierwszego każdy podmiot, którego Wizytówka dotyczy, może po pozytywnej weryfikacji jej uprawnień przez Wydawcę zawrzeć z Wydawcą Umowę o publikację Wizytówki uzyskując możliwość zarządzania jej treścią.
  19. Gdziekolwiek w niniejszym Regulaminie mowa jest o Wydawcy, oznacza to wszystkich Wydawców wskazanych w pkt I pkt 9 powyżej. Uprawnienia Wydawców wykonuje jednoosobowo Polska Press Sp. z o.o. w Warszawie, zaś Użytkownik winien adresować wszystkie oświadczenia wiedzy i woli oraz pozostałą komunikację do Polska Press Sp. z o.o. w Warszawie.
 3. Podstawowe Zasady Korzystania z Usługi

  1. Każdy Użytkownik, korzystając z Usługi zobowiązany jest w szczególności do:
   1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa,
   2. niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Katalogu Firm niezamówionej informacji handlowej,
   3. korzystania z Katalogu Firm w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,
   4. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Katalogu Firm jedynie w zakresie własnego użytku,
   5. korzystania ze Katalogu Firm w sposób zgodny z wszystkimi mającymi zastosowanie przepisami prawa oraz postanowieniami Regulaminu.
 4. Zawieranie Umów o publikację Wizytówki

  1. Zawarcie Umowy o publikację Wizytówki wymaga posiadania aktywnego Konta.
  2. Z Usługi skorzystać mogą wyłącznie podmioty – przedsiębiorcy, posiadające wpis do CEIDG lub KRS oraz nr NIP.
  3. W celu zawarcia Umowy o publikację Wizytówki Klient powinien:
   1. zarejestrować się w Serwisie,
   2. przejść na stronę www Katalogu Firm, korzystając z odnośnika w Serwisie,
   3. wybrać odpowiednią funkcjonalność dotyczącą publikacji Wizytówki, a następnie postępować zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami i komunikatami,
   4. wybrać Pakiet spośród udostępnionych przez Wydawcę,
   5. zaakceptować niniejszy Regulamin,
   6. w przypadku wyboru Pakietu płatnego, dokonać zapłaty zgodnie z ceną podaną na stronie www Katalogu Firm.
  4. Akceptując niniejszy Regulamin Klient potwierdza, że:
   1. w przypadku, jeżeli firma, której dotyczy Wizytówka jest prowadzona w postaci jednoosobowej działalności gospodarczej – jest to jednoosobowa działalność gospodarcza prowadzona przez tego Klienta,
   2. w przypadku, jeżeli firma, której dotyczy Wizytówka jest prowadzona w postaci spółki cywilnej – Klient jest wspólnikiem tej spółki cywilnej, uprawnionym do jej samodzielnego reprezentowania w celu zawarcia Umowy o publikację Wizytówki,
   3. w przypadku, jeżeli firma, której dotyczy Wizytówka jest prowadzona w postaci osoby prawnej lub innego podmiotu, któremu odrębne przepisy przyznają zdolność do czynności prawnych – Klient jest uprawniony do jej samodzielnego reprezentowania w celu zawarcia Umowy o publikację Wizytówki.
  5. Wydawca przed rozpoczęciem realizacji Usługi może zażądać od Klienta przesłania w formie wiadomości e-mail potwierdzenia wpisu Klienta do CEDIG lub KRS reprezentowanej firmy. W przypadku, jeżeli Klient nie dopełni tego obowiązku lub podane dane budzą uzasadnione wątpliwości, Wydawca uprawniony jest do odmowy zawarcia Umowy o publikację Wizytówki.
  6. Chwilą zawarcia Umowy o publikację Wizytówki jest chwila wysłania przez Wydawcę na wskazany przez Klienta w ustawieniach Konta adres e-mail potwierdzenia przyjęcia Wizytówki do publikacji.
  7. Klient ma prawo do samodzielnej modyfikacji publikowanych danych z wykorzystaniem swojego indywidualnego Konta.
  8. Wydawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania danych publikowanych w ramach Wizytówek w celu lepszego ich dopasowania do technicznych, stylistycznych lub merytorycznych potrzeb Katalogu Firm oraz w przypadku, gdy zamieszczone informacje mogą naruszać mające zastosowanie przepisy prawa.
  9. Wydawca zastrzega sobie prawo by usunąć Wizytówkę lub wybrane przez Wydawcę informacje publikowane w ramach Wizytówki w przypadku, jeżeli mogą być one niezgodne z prawem, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego, w szczególności, jeżeli zgodnie z decyzją stosownych władz zostaną one uznana za sprzeczną z prawem, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego. W takich przypadkach Klientowi nie przysługują żadne roszczenia względem Wydawcy.
  10. Wydawca zastrzega sobie prawo do odebrania możliwości zarządzania daną Wizytówka lub przekazania prawa do zarządzania daną Wizytówką innemu Użytkownikowi, w przypadku jeżeli:
   1. Wydawca ma uzasadnione wątpliwości, co do prawdziwości okoliczności opisanych w ust. 4 powyżej,
   2. Wydawca ma uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości lub aktualności informacji podanych przez Klienta w ramach Wizytówki,
   3. Klient, który zamieścił daną Wizytówkę nie odpowiada na próbę kontaktu ze strony Wydawcy za pośrednictwem przypisanego do konta tego Klienta adresu e-mail przez okres co najmniej 14 dni od daty wysłania wiadomości z prośbą o kontakt.
  11. Klient zobowiązuje się zaspokoić wszelkie roszczenia osób trzecich w tym podnoszone wobec Wydawcy, w związku z naruszeniem ich praw w związku z treściami zamieszonymi w Wizytówce.
  12. Wizytówki firm mogą być w przyszłości wyposażone w moduł oceniania i dodawania opinii przez Użytkowników, na co Klient wyraża zgodę akceptując niniejszy Regulamin.
 5. Pakiety Usług

  1. Zakres Usługi publikacji Wizytówki zależy od wybranego przez Klienta zawierającego Umowę o publikację Wizytówki Pakietu, spośród Pakietów udostępnionych przez Wydawcę („Pakiety”).
  2. Usługa w ramach Pakietu darmowego obejmuje publikację Wizytówki pod indywidualnym adresem Katalogu Firm, zawierającą podstawowe dane teleadresowe (nazwa firmy, adres, numer telefonu, adres strony internetowej, adres e-mail, logo). Klient ma możliwość wykupienia pakietu płatnego do posiadanego pakietu darmowego. Wydawca zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji Wizytówek w ramach Pakietu darmowego lub ich usuwania w każdym czasie bez podania przyczyny.
  3. Usługa o publikację Wizytówki w ramach Pakietu darmowego zawierana jest na czas nieokreślony, a każda ze stron ma prawo ją rozwiązać w każdym czasie.
  4. Usługa w ramach pakietu odpłatnego obejmuje publikację Wizytówki pod indywidualnym adresem Katalogu Firm, zawierającą podstawowe dane teleadresowe (nazwa firmy, adres, numer telefonu, adres strony internetowej, adres e-mail, logo) oraz możliwość skorzystania z dodatkowych funkcjonalności aktualnie udostępnianych przez Wydawcę, takich jak na przykład:
   1. lepsza ekspozycja na listingu firm i na mapach w Katalogu Firm i w artykułach (wyżej, większy kafelek, większe logo, więcej danych),
   2. na Wizytówce wyłączona sekcja „Podobne firmy”, prezentująca konkurencję,
   3. możliwość ekspozycji w większej liczbie kategorii,
   4. możliwość przypisania większej liczby cech,
   5. możliwość dodania dłuższego opisu,
   6. możliwość dodania większej liczby zdjęć,
   7. możliwość dodania większej liczby wideo,
   8. możliwość dodania sloganu,
   9. możliwość dodania cover photo,
   10. w przyszłości możliwość ekspozycji wizytówek w dodatkowych miejscach Serwisów.
  5. Wydawca uprawniony jest do zmiany zakresu funkcji opisanych w ust. 34 powyżej, w szczególności poprzez dodanie nowych funkcji oraz modyfikację lub usunięcie istniejących. Zmiany takie nie stanowiąc zmiany niniejszego Regulaminu ani Umowy o publikację Wizytówki.
  6. Usługa o publikację Wizytówki w ramach Pakietu płatnego zawierana jest na czas określony, zgodny z wybranym Pakietem wskazany w potwierdzeniu zawarcia Umowy.
  7. Zawierając Umowę o publikację Wizytówki w ramach Pakietu odpłatnego Klient zobowiązuje się do wniesienia ceny za dany Pakiet zgodnie z cennikiem obowiązującym w chwili zawarcia Umowy o publikację Wizytówki. Wydawca uprawniony jest do wstrzymania się z publikacją Wizytówki do czasu zaksięgowania całości ceny za dany Pakiet na swoim rachunku bankowym.
  8. Ceny podawane są w polskich złotych i są cenami brutto, tzn. zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów.
  9. Aktualny cennik widoczny jest w serwisie podczas procesu zakupu wizytówki. Cennik nie stanowi części niniejszego Regulaminu. Cennik może być zmieniony przez Wydawcę w każdym czasie poprzez publikację nowego cennika na łamach Serwisu, co nie ma jednak wpływu na Umowy o publikację Wizytówki zawarte przed zmianą cennika.
   Klient może wnieść opłatę za dany Pakiet za pośrednictwem jednej z udostępnionych przez Wydawcę metod płatności, która oznaczona jest na stronach Katalogu Firm jako dostępna w chwili zawarcia Umowy o publikację Wizytówki. Opłatę można wnieść za pomocą płatności online postępując zgodnie z instrukcją podaną w Serwisie Internetowym za pośrednictwem operatora płatności wskazanego w treści Serwisu i zgodnie z regulaminem obowiązującym u tego operatora.
  10. Wniesienie opłaty odbywa się za pośrednictwem operatora płatności i na zasadach określonych przez operatora płatności. Wydawca może korzystać z usług dowolnych operatorów płatności.
  11. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymanie faktury dokumentującej zakup Usługi wyłącznie w formie elektronicznej na adres e-mail podany przez Użytkownika w ustawieniach Konta.
 6. Treści Użytkownika

  1. Użytkownicy mogą zamieszczać w wyznaczonych przez Wydawcę miejscach Katalogu Firm Treści Użytkownika, o ile są one zgodne z niniejszym Regulaminem. Treściami Użytkownika są również wszelkie treści wprowadzone przez Klienta, które publikowane są w ramach Wizytówki.
  2. Wszelkie działania podejmowane przez Użytkowników w ramach Katalogu Firm polegające na zamieszczaniu Treści Użytkownika, ich ocenie oraz komentowaniu, a także cel tych działań, powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w szczególności zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.
  3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania, w tym za Treści Użytkownika zamieszczane w Katalogu Firm.
  4. Zamieszczając jakiekolwiek Treści Użytkownika, Użytkownik gwarantuje, że będą one zgodne z mającymi zastosowanie przepisami prawa oraz nie będą naruszać żadnych praw osób trzecich. W przypadku, jeżeli osoba trzecia zgłosi przeciwko Wydawcy lub osobom z jego personelu jakiekolwiek roszczenie lub zarzut związany z Treściami Użytkownika, Użytkownik związany będzie do doprowadzenia do zwolnienia Wydawcy lub członków jego personelu z odpowiedzialności w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie oraz do pokrycia wszelkich szkód i kosztów, jakie Wydawca lub dany członek jego personelu poniósł w związku z wystąpieniem przez osobę trzecią z takim roszczeniem lub zarzutem. Na potrzeby niniejszego ustępu za osobę trzecią uważany będzie także organ administracji publicznej, a za roszczenie również każdy nakaz, zakaz, kara, grzywna itp. wydany lub nałożony przez taki organ.
  5. Treści Użytkownika powinny być zredagowane w czytelny sposób i nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów (w tym dobrych praktyk) oraz praw osób trzecich, w szczególności nie mogą zawierać:
   1. wypowiedzi wulgarnych lub obraźliwych, w tym dotyczących innych Użytkowników,
   2. wypowiedzi naruszających zasady dobrego wychowania i etykiety,
   3. treści propagujących przemoc, treści drastycznych, bądź nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii lub konfliktów między narodami,
   4. treści naruszających dobra osobiste (w szczególności wizerunku) lub prawa autorskie osób trzecich,
   5. treści o charakterze pornograficznym.
  6. Niedozwolone jest zamieszczanie w Katalogu Firm linków do stron internetowych, na których zawarte są treści, o których mowa w ustępie powyżej.
  7. Zamieszczając jakiekolwiek Treści Użytkownika, Użytkownik udziela Wydawcy nieodpłatnej, niewyłączonej i nieograniczonej terytorialnie licencji na publikowanie Treści Użytkownika w sieci Internet oraz we wszelkich materiałach informacyjnych lub reklamowych Wydawcy, w każdej formie, w taki sposób, aby każda osoba lub osoby spełniające określone kryteria (według wyboru Wydawcy) miała dostęp do takich treści na warunkach określonych przez Wydawcę. Licencja ta udzielana jest na czas nieokreślony i nie wygasa wraz z zakończeniem obowiązywania Umowy o publikację Wizytówki.
  8. Zamieszczając w ramach Treści Użytkownika swój wizerunek, Użytkownik wyraża zgodę na publikację tego wizerunku przez Wydawcę w ramach Katalogu Firm oraz we wszelkich materiałach informacyjnych lub reklamowych Wydawcy, w każdej formie, w taki sposób, aby każda osoba lub osoby spełniające określone kryteria (według wyboru Wydawcy) miała dostęp do takich treści na warunkach określonych przez Wydawcę.
  9. Wydawcy przysługuje prawo do usuwania, modyfikowania lub przenoszenia w ramach Katalogu Firm wszelkich Treści Użytkownika w każdym czasie, bez konieczności uzyskiwania odrębnej zgody Użytkownika ani uzasadniania.
 7. Reklamacje

  1. Wszystkie reklamacje dotyczące korzystania Katalogu Firm należy zgłaszać na adres: biznes@polskapress.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać przyczynę reklamacji.
  2. Wydawca rozpatrywać będzie reklamacje w terminie 14 dni kalendarzowych.
 8. Dane osobowe

  1. Szczegółowe informacje w zakresie ochrony danych osobowych Użytkowników zawiera Polityka Prywatności dostępna pod tym linkiem https://prywatnosc.polskapress.pl i stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik akceptuje również Politykę Prywatności.
  2. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych Użytkowników Serwisu dostępna jest pod tym linkiem https://prywatnosc.polskapress.pl/nota-informacyjna i stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu
 9. Uprawnienia Użytkowników do odstąpienia od Umowy

  1. Zasady poniższe dotyczą Umów o publikację Wizytówki zawartych z Klientem będącym konsumentem lub tak traktowanych zgodnie z przepisami prawa.
  2. Użytkownik, o którym mowa w ust. 1 jest uprawniony do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni od daty jej zawarcia przy użyciu formularza stanowiącego Aneks nr 2 do ustawy o prawach konsumenta. Dla zachowania terminów wystarczy wysłanie przed tą datą oświadczenia woli. Formularz stanowiący aneks do wspomnianej wyżej ustawy, uzupełniony o dane adresata, stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
  3. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w odniesieniu do umów:
   1. świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Wydawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Wydawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
   2. o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Wydawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Wydawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Wydawca przekazał konsumentowi potwierdzenie zawarcia Umowy o dostarczanie treści cyfrowych,
   3. w pozostałych przypadkach przewidzianych przepisami Ustawy o prawach konsumenta
  4. Zawierając Umowę o publikację Wizytówki Użytkownik żąda rozpoczęcia wykonania Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy o publikację Wizytówki, a także żąda wykonania tej Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, oraz przyjmuje do wiadomości informację o utracie prawa do odstąpienia od Umowy o publikację Wizytówki z chwilą jej pełnego wykonania przez Wydawcę. W związku z powyższym:
   1. po spełnieniu zamówionego świadczenia przez Wydawcę konsument traci prawo odstąpienia od Umowy o publikację Wizytówki od momentu wykonania jej w pełni oraz
   2. konsument ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy o publikację Wizytówki.
 10. Postanowienie końcowe

  1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego.
  2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2022 roku.
  3. Wydawca może dokonywać zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn. Zmiany podyktowane mogą być zmianami w aspekcie technologicznym, prawnym, ekonomicznym lub organizacyjnym prowadzenia działalności Wydawcy, a także zmianami w strukturze lub w treści Usługi lub oferty Wydawcy. Wszelkie zmiany Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom na łamach Serwisu i zaczną obowiązywać od momentu powiadomienia Użytkowników o zmianach, poprzez opublikowanie Regulaminu w nowej treści na stronach Serwisu, z powiadomieniem o treści zmian.
  4. Użytkownicy, którzy zarejestrowali Konto w Serwisie i korzystają z Usługi zostaną powiadomieni o zmianie Regulaminu również za pośrednictwem e-maila, w przypadku jeżeli zmiana taka dotyczy ich praw i obowiązków; od dnia powiadomienia przysługuje im 14 dni na rozwiązanie Umowy publikację Wizytówki, jeżeli nie wyrażają oni zgody na zmiany.Załącznik nr 1

LISTA SERWISÓW

 • Naszemiasto.pl
 • dziennikbaltycki.pl
 • dzienniklodzki.pl
 • dziennikpolski24.pl
 • dziennikzachodni.pl
 • echodnia.eu
 • expressbydgoski.pl
 • expressilustrowany.pl
 • gazetakrakowska.pl
 • gazetalubuska.pl
 • gazetawroclawska.pl
 • gk24.pl
 • gloswielkopolski.pl
 • gp24.pl
 • gs24.pl
 • kurierlubelski.pl
 • nowiny24.pl
 • nowosci.com.pl
 • nto.pl
 • pomorska.pl
 • poranny.pl
 • to.com.pl
 • wspolczesna.pl
 • Polskatimes.pl
 • i.pl
 • sportowy24.pl
 • strefaagro.pl
 • strefabiznesu.pl
 • stronakobiet.pl
 • gol24.pl
 • gra.pl
 • Stronazdrowia.pl
 • stronakuchni.pl
 • stronapodrozy.pl
 • strefaedukacji.pl
 • telemagazyn.plZałącznik nr 2

TREŚĆ OŚWIADCZENIA KONSUMENTA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Adresat:
POLSKA PRESS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
Ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa
email: sekretariat@polskapress.pl

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)Imię i nazwisko konsumenta(-ów)Adres konsumenta(-ów)Dane do przelewu, nr konta bankowegoZobowiązuję/zobowiązujemy się do podpisania ewentualnej korekty faktury i odesłania jej na adres Polska Press Sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa.

Data i podpis


* - niepotrzebne skreślić